Chủ thể kinh doanh (Business entity) là gì? Đặc điểm

Chủ thể kinh doanh (Business entity)

Khái niệm

Chủ thể kinh doanh trong tiếng Anh là Business entity.

Chủ thể kinh doanh là những chủ thể thực hiện trên thực tế các hành vi kinh doanh. Những chủ thể đó là các tổ chức, cá nhân lấy hoạt động kinh doanh làm mục tiêu chính của mình.

Đặc điểm

1. Chủ thể kinh doanh có vốn đầu tư kinh doanh

Vốn đầu tư kinh doanh có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kĩ thuật, uy tín, kinh nghiệm kinh doanh và các tài sản khác theo qui định của pháp luật.

Nhìn chung, vốn đầu tư của chủ thể kinh doanh được hình thành từ hai nguồn: nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn do chủ thể kinh doanh huy động từ các tổ chức cá nhân khác để bổ sung vốn trong kinh doanh.

2. Chủ thể kinh doanh thực hiện hành vi kinh doanh

Theo Điều 4 khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2014 qui định “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”.

Theo qui định này, hành vi kinh doanh có các dấu hiệu sau:

+ Là hành vi mang tính chất độc lập, thực hiện danh chính chủ thể kinh doanh. Chủ thể kinh doanh thực hiện hành vi kinh doanh một cách độc lập, vì lợi ích của chính mình và tự chịu trách nhiệm về hành vi kinh doanh đó.

+ Là hành vi mang tính chuyên nghiệp, thường xuyên. Chủ thể kinh doanh thực hiện hành vi kinh doanh một cách thực tế, lặp đi, lặp lại, kế tiếp, liên tục và nhằm tạo ra thu nhập.

+ Là hành vi diễn ra trên thị trường. Kinh doanh phải gắn với thị trường, thị trường và kinh doanh luôn đi liền với nhau. Mọi hành vi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ sẽ không được coi là hành vi kinh doanh nếu chúng không diễn ra trên thị trường hoặc diễn ra trên thị trường bất hợp pháp.

+ Là hành vi được thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Mục tiêu của chủ thể kinh doanh là trực tiếp và chủ yếu thực hiện các hoạt động kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận.

3. Chủ thể kinh doanh thực hiện hạch toán kinh doanh

Hạch toán kinh doanh nhằm mục đích tính toán các chi phí bỏ ra và kết quả thu về với nguyên tắc tự trang trải, lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi.

4. Chủ thể kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước

Bất kì chủ thể kinh doanh nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật thuế. Tùy thuộc vào từng quan hệ kinh tế cụ thể mà các chủ thể kinh doanh phải nộp các loại thuế khác nhau khi có đủ các yếu tố cấu thành do pháp luật qui định.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Pháp luật kinh tế, NXB Tài chính)