CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WECHAT

Tổng Quan về Công Tác Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của WeChat

Chúng tôi thu thập những dữ liệu nào về quý vị?

Chúng tôi thu thập thông tin khi quý vị thiết lập tài khoản WeChat của mình và sử dụng các dịch vụ có sẵn trong WeChat (chẳng hạn như đăng ảnh lên nguồn cấp dữ liệu Khoảnh Khắc của quý vị hoặc theo dõi Tài Khoản Chính Thức). Để thiết lập tài khoản của quý vị, chúng tôi thu thập biệt danh, số di động và một mật khẩu của quý vị. Quý vị có thể chỉnh sửa thêm và điền thông tin bổ sung vào hồ sơ của mình. Thêm nữa…

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp WeChat cho quý vị, cho phép quý vị giao tiếp với những người dùng khác và sử dụng các tính năng của Nền Tảng Mở WeChat. Chúng tôi sử dụng thông tin để thiết lập tài khoản, tạo điều kiện giao tiếp, cung cấp hỗ trợ, cho phép quý vị truy cập các tính năng của WeChat và để cải thiện WeChat. WeChat sử dụng các kênh liên hệ mà quý vị cung cấp, chẳng hạn như số di động hay địa chỉ email, để xác minh và bảo vệ tài khoản của quý vị và cho các mục đích hành chính quan trọng, chứ không sử dụng những kênh này nhằm mục đích xúc tiến hay tiếp thị. Thêm nữa…

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai?

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ SMS với các dịch vụ xác thực tài khoản, tạo bản đồ và điểm quan tâm, dịch vụ biên dịch và dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi chỉ sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của quý vị nhằm những mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của quý vị với các công ty có liên quan thuộc cùng tập đoàn Tencent và theo yêu cầu của pháp luật. Bên cạnh những mục đích đã đề cập ở trước, WeChat không chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước rõ ràng của quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ, cải thiện hoặc quảng cáo thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê [tại đây] Thêm nữa…

Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị ở đâu?

Các máy chủ của chúng tôi được đặt ở Ontario, Canada và Hồng Kông. Chúng tôi cũng có nhóm hỗ trợ, kỹ thuật và các nhóm khác trên khắp thế giới, với nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị. Dữ liệu của quý vị có thể được truy cập từ những địa điểm như vậy. Các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ được tiến hành nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc thành viên trong nhóm được chỉ định truy cập dữ liệu của quý vị. Thêm nữa…

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

Thời gian chúng tôi giữ lại thông tin của quý vị phụ thuộc vào loại thông tin – ví dụ, dữ liệu đăng nhập được giữ lại trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dữ liệu được thu thập. Nếu quý vị chỉ dẫn chúng tôi xóa tài khoản WeChat của mình, thông tin của quý vị được xóa trong vòng 60 ngày kể từ lúc xác thực quyền sở hữu tài khoản hoặc nhận được yêu cầu xóa tài khoản của quý vị, tùy vào thời điểm nào muộn hơn. Thêm nữa…

Tôi có thể thực hiện các quyền của mình đối với dữ liệu của tôi như thế nào?

Quý vị có thể có các quyền đặc biệt đối với dữ liệu của mình và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Những quyền này bao gồm cách quý vị có thể truy cập dữ liệu, xóa dữ liệu, hạn chế cách dữ liệu của quý vị có thể được sử dụng, phản đối việc sử dụng dữ liệu và nhận một bản sao thông tin của quý vị. Thêm nữa…

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về những thay đổi như thế nào?

Nếu có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu quý vị có quan tâm nào về sự riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu còn vướng mắc mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết cho sự tranh tụng thuộc bên thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Thêm nữa…

Thông Tin Liên Hệ về Giải Quyết Tranh Chấp

Nếu quý vị có bất cứ lo lắng hay khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

  • Người dùng ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu và Thụy Sĩ: Tencent International Service Europe BV.

  • Người dùng bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu hoặc Thụy Sĩ (tùy thuộc vào điều kiện bên dưới): Tencent International Service Pte. Ltd.

Nếu quý vị hoặc:

  • đăng ký bằng cách liên kết một số di động được cung cấp cho quý vị ở Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (ngoại trừ Đài Loan, Hồng Kông hoặc Ma Cao) (sau đây gọi là “PRC”) ((tức là số liên hệ sử dụng mã quay số quốc tế +86)); hoặc

  • đã ký hợp đồng với 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) cho Weixin hoặc WeChat (ví dụ, nếu quý vị đã tải xuống Weixin hoặc WeChat từ iOS App Store ở PRC hoặc một cửa hàng ứng dụng Android ở PRC),

quý vị phải tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ của Weixin và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Weixin chứ không phải Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu:

  • Email: dataprotection@wechat.com

  • Gửi thư qua đường bưu điện: 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands