Cách xuất file PDF trong Altium

ExportToPDF là lệnh được sử dụng để truy cập Smart PDF Wizard, hướng dẫn bạn thực hiện quá trình xuất thiết kế sang định dạng PDF trong Altium.

Lệnh này được truy cập từ Schematic Editor và PCB Editor bằng cách chọn lệnh File »Smart PDF từ menu chính.

Sau khi khởi chạy lệnh, Smart PDF Wizard sẽ xuất hiện. Thực hiện theo tập hợp các trang của trình hướng dẫn để thu thập thông tin chung nhằm xuất thiết kế của bạn sang một tài liệu PDF. Trình hướng dẫn hỗ trợ:

Ghi lại tài liệu đang hoạt động, hoặc bất kỳ hoặc tất cả tài liệu trong toàn bộ dự án, bao gồm sơ đồ, PCB và Bill Of Materials.

Định cấu hình cài đặt bản in khi xuất tài liệu PCB.

Thêm thông tin bổ sung bao gồm thông tin ròng, các thông số thành phần và bookmark chung cho các linh kiện và net.

Kiểm soát màu cho nội dung schematic và PCB như màu, thang độ xám hoặc đơn sắc.

Quản lý các mục cụ thể có thể được bao gồm hoặc bị loại trừ khỏi trang schematic.

Khả năng xác định chất lượng in, tính theo số chấm trên inch (dpi).

Chọn xuất thiết kế logic hay thiết kế vật lý. Bạn có quyền kiểm soát đối với biến thể thiết kế nào được sử dụng và các tên vật lý mở rộng có được sử dụng cho các số nhận dạng ròng khác nhau hay không.

Lưu cài đặt vào Output Job Configuration File (* .OutJob), bạn có thể xuất bản cùng một công việc, với cùng một cài đặt, lặp đi lặp lại mà không cần phải thực hiện qua trình hướng dẫn mỗi lần.

Với các trang khác nhau của trình hướng dẫn được định cấu hình theo yêu cầu, hãy nhấp vào Finish để tạo file PDF. Nếu bạn chọn mở file PDF sau khi tạo, file này sẽ được hiển thị trong trình đọc PDF mặc định được cài đặt trên PC của bạn. Các nhóm tài liệu PDF được tạo theo loại: Schematic, PCB hoặc BOM:

Đối với mỗi Schematic, bookmark được cung cấp dựa trên cài đặt, cho phép bạn duyệt tài liệu cũng như các linh kiện và net riêng lẻ nằm trên tài liệu đó. Nếu schematic nguồn có thứ bậc, thứ bậc sẽ được phản ánh trong các bookmark PDF với trang cấp cao nhất xuất hiện ở một cấp và tất cả các trang con xuất hiện dưới dạng bookmark phụ. Nếu bạn đã bật tùy chọn Use Physical Structure trong quá trình xuất, tài liệu PDF thu được sẽ chứa các trang tính riêng biệt cho từng kênh trong thiết kế đa kênh.

Đối với tài liệu PCB, bookmark được cung cấp cho mỗi bản in đã xuất.

Đối với Bill of Materials, bookmark được cung cấp để bạn có thể duyệt đến từng thành phần.

Nhấp vào bookmark sẽ thu phóng đến khu vực của tài liệu nơi đối tượng đó cư trú. Mức thu phóng được áp dụng được xác định bởi cài đặt thanh trượt điều khiển thu phóng được định cấu hình trong trình hướng dẫn. Nếu có thể, đối tượng sẽ được căn giữa trong cửa sổ hiển thị chính của trình xem PDF.

>>> Nếu bạn cần hỗ trợ thiết kế mạch in vui lòng tham khảo tại ĐÂY

>>> Nếu bạn cần gia công mạch in vui lòng tham khảo tại ĐÂY